Google Drive Archive

8 Apr 2014

ติดปีกให้ Google Drive : Workflows

วันนี้ผมจะมาวิธีการใช้งานกับ Add-ons ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Workflows เจ้า Add-ons ตัวนี้นั้น จะทำหน้าที่ในการส่งไฟล์งานเอกสารที่เราทำ ไปให้่คนอื่นพรูฟงาน